Skip to main content

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger dina nära och kära rätten att agera för din räkning och företräda dig, om du i framtiden på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande, varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om din egen ekonomi och dina egna personliga angelägenheter. Den person som du har utsett till din framtidsfullmaktshavare kan då i stället agera åt dig och hjälpa dig. Det är möjligt att i viss mån specificera framtidsfullmakten utifrån dina individuella önskemål och behov. Det kan till exempel handla om att du vill ha hjälp med att sköta den dagliga ekonomin, besluta om boende, sälja egendom och värdepapper, sälja bostad, deklarera, förhandla med banken om räntor, teckna och avsluta abonnemang och dylika åtgärder och beslut.

För det fall du inte har en framtidsfullmakt upprättad för dig, och du hamnar i en situation då du inte längre kan ta hand om dig själv och din ekonomi, behöver dina anhöriga ansöka om god man eller förvaltare för din räkning. Innan denne har utsetts saknar dina anhöriga rättsliga möjligheter att hjälpa dig med att till exempel betala räkningar och avsluta abonnemang. En framtidsfullmakt kan ses som ett personligare och ett smidigare alternativ till god man och förvaltare eftersom du själv väljer vem eller vilka du vill ska ha rätten att företräda dig. Vidare behöver din hemkommun inte blandas in i de beslut som fattas kring dig och din ekonomi.

Vi rekommenderar alla att låta upprätta en framtidsfullmakt, både yngre som äldre. Det finns i princip ingen risk med att upprätta en framtidsfullmakt för tidigt.

För att säkerställa att framtidsfullmakten upprättas på ett korrekt sätt, är tydlig, uppfyller formkraven, innehåller de villkor den får och ska innehålla samt är möjlig att använda vid ikraftträdande, rekommenderar vi att du kontaktar oss för hjälp med upprättande av din framtidsfullmakt.

Testamente

Genom testamente kan du själv bestämma vad du vill ska hända med din egendom efter din bortgång; vem som ska ärva, hur egendomen ska ärvas och på vilka villkor, hur mottagaren ska få förfoga över egendomen, om svensk lag ska gälla även om du eller någon av dina arvingar flyttat utomlands och om arvet ska skyddas på något annat särskilt sätt. Ett upprättat testamente är en trygghet både för dig själv och för dina anhöriga och minskar risken för arvstvister. Det är inte möjligt att på något annat sätt reglera kring din egendom efter din död – testamente är den enda handling som är juridiskt bindande för vad som ska gälla i den situationen.
Oavsett vem du vill ska ärva dig; din partner, din sambo, dina barn, någon annan?, kan det finnas anledningar till att mottagaren ska erhålla arvet ensamt, och inte behöva riskera att dela med sig av arvet efter dig till en före detta parter vid en eventuell separation eller skilsmässa. Saknas testamente ska arvet fördelas i enlighet med lag vilket kan leda till oönskade konsekvenser.

Det finns särskilda formkrav som gäller för att ett testamente ska anses vara giltigt. Saknas något av dessa formkrav är testamentet ogiltigt och kan inte verkställas. Arvet får då fördelas enligt lag i stället. Vidare är det av yttersta vikt att testamentet kan uppvisas i original. Det registreras inte hos någon myndighet och endast originaltestamentet är giltigt. Ett testamente får bara förekomma i ett exemplar.

Oavsett din familjesituation rekommenderas att du tar juridisk hjälp för att se över hur din arvssituation ser ut. Det kan vara så att ett testamente måste upprättas för att kunna säkerställa att arvet fördelas i enlighet med dina önskemål. Vi rekommenderar alla att ta juridisk hjälp vid upprättande av testamente så att önskemålen kan nedtecknas på ett juridiskt bindande och korrekt sätt, som minskar risken för tolkningssvårigheter och framtida arvstvister.

Äktenskapsförord

När ett äktenskap tar slut, antingen genom skilsmässa eller genom dödsfall, ska i de allra flesta fall en bodelning ske. Om det bara finns så kallat giftorättsgods i äktenskapet, det vill säga egendom som inte öronmärkts särskilt för den ena parten som dennes enskilda egendom, genom till exempel testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord, ska värdet av all egendom tillhörande parterna gemensamt och var och en för sig läggas i en gemensam pott. Det totala värdet av all egendom ska sedan delas lika mellan makarna. Detta gäller oavsett vem av makarna som har köpt egendomen eller sparat ihop pengarna, vem som ägde egendomen innan giftermålet, vem som står som registrerad ägare till egendom i myndighetsregister, om det finns bolag som bara ägs och drivs av den ena parten, om det finns egendom som den ena maken äger tillsammans med syskon eller andra släktingar, t.ex. fritidshus, eller om det finns någon annan form av egendom som kan vara särskilt värdefull och viktig att särreglera. Har någon särreglering inte gjorts, är egendomen giftorättsgods och ska vara föremål för bodelning.

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar (eller mellan blivande makar) där makarna kan komma överens om att viss, eller all, egendom i äktenskapet ska undantas från en framtida bodelning. Det är även möjligt att reglera att egendom som erhålls i framtiden, till exempel genom framtida arv, ska vara mottagarens enskilda egendom och inte ingå i en bodelning.

Det finns många viktiga juridiska aspekter och begrepp att ta hänsyn till vid upprättande av äktenskapsförord för att det ska bli en juridiskt bindande och vattentät handling. Skulle äktenskapsförordet innehålla felaktiga villkor eller formuleringar som leder till tolkningssvårigheter, finns en risk att tråkiga ekonomiska och juridiska konsekvenser uppstår.

Äktenskapsförordet gäller vid bodelning, som sker både vid skilsmässa och vid dödsfall. Det är inte möjligt att ha två olika äktenskapsförord, varav det ena reglerar egendom till bodelning vid skilsmässa och det andra reglerar egendom till bodelning vid dödsfall. Endast ett äktenskapsförord kan vara giltigt och det kommer således bli aktuellt att applicera i det ena eller det andra fallet, beroende på vad som inträffar först.

Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan giftermålet och under äktenskapet. För att äktenskapsförordet ska vara juridiskt giltigt krävs ett antal formkrav, bland annat att det har undertecknats av bägge makar, daterats och registrerats hos Skatteverket. Eftersom äktenskapsförordet är ett avtal måste bägge makar vara överens om dess innehåll. Det är inte tillåtet att tvinga fram en signering från den andra maken.

Det kan vara obekvämt att ta upp frågan om äktenskapsförord med sin partner. Se det dock som en extra trygghet och försäkran om att äktenskapet byggs på rätt ekonomiska och juridiska grunder. Skulle äktenskapet sluta med skilsmässa har ni en större chans att undvika stridigheter kring ekonomin och juridiken, om dessa frågor har diskuterats tidigare.

Samboavtal

Sambolagen definierar begreppet sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Är man sambo, har man vid en kommande bodelning på grund av separation eller dödsfall, rätt att begära bodelning av viss egendom, så kallad samboegendom.

Om två sambor under eller inför ett förestående samboförhållande införskaffar en bostad, vars syfte är att användas tillsammans som sambornas gemensamma hem, kommer denna bostad att utgöra så kallad samboegendom. Detsamma gäller bohag, det vill säga möblemang, köksredskap, hushållsmaskiner, prydnadsföremål och liknande inventarier och egendom som införskattas under eller inför ett förestående samboförhållande och för att användas av samborna i det gemensamma hemmet. Vem av samborna som har införskaffat och betalat för egendomen, eller om egendomen har skänkts till den ena sambon eller till båda i till exempel inflyttningspresent, saknar betydelse. Är egendomen införskaffad för samboförhållandets skull utgör den samboegendom. Detta går dock att reglera genom upprättande av samboavtal.

Ska du bli eller är du sambo är det en god idé att ni delar på kostnaderna vid större inköp av samboegendom och att detta nedtecknas. Har ni inte samma ekonomiska möjligheter är det nödvändigt att upprätta samboavtal, ofta i kombination med ett skuldebrev, för att den sambo som betalat en större andel av egendomen inte ska riskera att förlora på det vid en framtida eventuell bodelning.

Med hjälp av ett samboavtal kan två sambor helt eller delvis avtala bort sambolagens regler om bodelning. Det kan vara aktuellt till exempel om den ena av er har betalat hela kontantinsatsen på er gemensamma bostad och även ska registreras som ensam ägare av den. Det kan också vara aktuellt om ni har införskaffat er gemensamma bostad med syfte att äga den gemensamt och med lika andel, men ni har erlagt olika mycket i kontantinsats.

Ett samboavtal är just ett avtal mellan två personer som är eller har för avsikt att bli sambor. För att vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge parter.

För att uppnå den önskade effekten av högsta möjliga trygghet mellan sambor behöver samboavtalet ofta kombineras med fler dokument, såsom testamente eller skuldebrev. Det är viktigt att ett samboavtal inte blir för detaljerat och därmed för likt ett föravtal, vilket skulle innebära att samboavtalet är ogiltigt. För att utfallet får den effekt man önskar rekommenderas därför att ta juridisk hjälp för rådgivning och upprättande av handlingen alternativt handlingarna.

Gåvobrev

En gåva kan beskrivas som en frivillig förmögenhetsöverföring där mottagaren på ett eller annat sätt blir berikad utan att behöva utge en motprestation till givaren. Sedan den 1 januari 2005 är gåvoskatten avskaffad i Sverige, vilket gör det möjligt att berika en gåvomottagare utan att denne behöver tänka på eventuella skattekonsekvenser.

Ett gåvobrev är en juridiskt bindande handling som utgör ett bevis för att en givare önskar ge en särskild gåva till en mottagare. I gåvobrevet kan särskilda villkor uppställas. Ett välformulerat gåvobrev ger trygghet för mottagaren, gör det tydligt vilka villkor som gäller och underlättar vid beräkning i ett framtida arvskifte eller vid en framtida bodelning. Ett gåvobrev kan bidra till att missförstånd, konflikter och arvstvister undviks och underlättar bevisningen för det fall någon utomstående skulle hävda att gåvan egentligen är ett lån. I vissa fall krävs det någon form av skriftligt underlag för att gåvan ska anses vara fullgjord, till exempel vid gåva av fastighet.

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att ge en gåva av till exempel en fastighet mot att mottagaren övertar betalningsansvaret för tillhörande lån, utger en kontant ersättning eller utfärdar ett skuldebrev till givaren.

Det är tillåtet att ge gåvor till vem som helst och i vilken omfattning som helst. Var dock medveten om att det finns särskilda skyddsregler som kan komma att aktualiseras i framtiden. Bröstarvinges rätt till laglott vid arvskifte och borgenärers rätt till återvinning vid konkurs är två exempel på sådana skyddsregler som kan innebära att en gåva, eller ett belopp motsvarande gåvans värde, kan behöva återbäras till givaren.

Att muntligen ha lovat att utge en gåva är inte bindande. Däremot, om du skriftligen har förbundit dig att i framtiden ge en gåva till en särskild person, är du bunden av det. Detta gäller dock inte fastigheter, då särskilda formkrav gäller vid fastighetsöverlåtelser. I övrigt gäller att en gåva är bindande när den har fullgjorts, vilket sker till exempel när den kommit i mottagarens hand eller när transaktionen har överförts till mottagarens bankkonto. Det är inte möjligt att i efterhand ångra en redan given gåva eller att i efterhand upprätta ett gåvobrev över en redan given gåva.

Gällande gåvor finns en hel del att tänka på och många fallgropar att undvika. En gåva kan villkoras på diverse olika sätt, till exempel med hembudsklausuler, pantsättnings- och överlåtelseförbud, förköpsförbehåll och villkor om enskild egendom, beroende på hur just er situation ser ut och vad ni önskar få ut av givandet och mottagandet. Ett välformulerat gåvobrev bidrar till klarhet och till att undvika framtida konflikter.

Gåva från förälder till barn

Ska du som förälder ge en gåva till ditt barn behöver gåvan i många fall behandlas mot bakgrund av ditt framtida arv. Gåvor till större värden från en förälder till dennes barn förutsätts nämligen utgöra ett förskott på barnets framtida arv. Ett förskott på arv ska avräknas mottagaren i ett arvskifte och arvet ska minskas i motsvarande mån. Har föräldern flera barn innebär det att barnen inte erhåller lika mycket i arv vid arvstillfället. Vill du som förälder reglera denna situation bör ett gåvobrev upprättas i samband med att gåvan ges. Det är också möjligt att reglera denna situation i samband med upprättande av testamente.

Som förälder förefaller det naturligt att vilja skydda sina barn i alla möjliga aspekter. Ska du som förälder ge en gåva till ditt barn, kan du skydda barnet vid en eventuell framtida bodelning genom att upprätta gåvobrev med villkor om att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Gåvan anses då tillhöra endast ditt barn och ditt barn behöver inte dela med sig av gåvan eller dess värde till en före detta partner i en bodelning.

Det finns inga särskilda formkrav vad gäller gåva till barn. För att i så stor mån som möjligt undvika tvister i framtiden rekommenderas att gåva till barn ändå dokumenteras skriftligen.

Gåva mellan partners

Det är tillåtet för makar att ge gåvor till varandra, dock finns vissa skyddsregler till förmån för givarens borgenärer att beakta. Genom att ge en gåva och samtidigt upprätta gåvobrev anses den givna egendomen ha bytt ägare. För att gåvan ska anses vara giltig gentemot utomstående part, till exempel den ena makens borgenärer, krävs att gåvan registreras i Skatteverkets äktenskapsregister. Anledningen till detta är att det annars skulle vara väldigt lätt för makar att undanhålla viss egendom från den ena makens borgenärer, vid till exempel en konkurs.
Även sambor får ge gåvor tillvarandra. Gåvor mellan sambor behöver inte registreras hos Skatteverket.

Gåvor i generationsskifte 

Ska ett familjeföretag, lantbruk, skogsbruk eller liknande överlåtas från en generation till en annan kan överlåtelsen ske genom en gåvotransaktion. Dokumentationen är i dessa fall oerhört viktig, både vid gåvotillfället och i framtiden, om frågor kring generationsskiftet skulle uppstå i släkten.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är en juridiskt bindande handling som utgör ett bevis för att en låntagare har en skuld till en långivare. Ett annat ord för skuldebrev är revers. I skuldebrevet regleras villkor för hur skulden ska återbetalas, till exempel hur mycket som ska återbetalas och med vilka tidsintervall, om någon ränta ska utgå samt om det finns ett särskilt datum då skulden i sin helhet ska ha återbetalats.

Skuldebrevet utgör en trygghet både för långivare, låntagare och för utomstående. Skulle långivaren eller låntagaren avlida, finns en risk att skulden glöms bort om den inte finns dokumenterad någonstans. När en person som är part i ett skuldebrev avlider ska skuldebrevet noteras i dennes bouppteckning.

I den situation då två parter, ofta sambor eller makar, gemensamt köper en bostad eller annan gemensam egendom men betalar olika stora andelar av köpeskillingen eller dylikt, behöver ett skuldebrev avseende mellanskillnaden upprättas. För att garantera att långivaren får tillbaka det utlånade beloppet behöver skuldebrevet i många fall kombineras med ett äktenskapsförord eller ett samboavtal.

Diverse övriga handlingar

Förutom de olika typerna av familjejuridiska handlingar som redogörs för under särskilda avsnitt, hjälper vi givetvis till med rådgivning och upprättande av diverse övriga familjejuridiska handlingar såsom samäganderättsavtal, hyresavtal, medlåntagaravtal och dylikt. Inom ramen för generationsskifte behöver ofta diverse olika juridiska handlingar upprättas för att skiftet ska vara heltäckande.

Beroende på hur just din livssituation ser ut sammanställer vi ett paket med rådgivning och familjejuridiska handlingar så att du kan känna dig trygg, oavsett vilka vägar livet tar dig.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt.

Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.