Skip to main content

Bodelning

Bodelning och är ett juridiskt förfarande som antingen ska, eller kan, ske när ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör. I ett äktenskap är det även möjligt att göra en bodelning under äktenskapet. En skriftlig bodelningshandling, vanligtvis ett avtal, ska upprättas och signeras av parterna. Huvudregeln är att parterna ska dela lika på den bodelningsbara egendomen. Vid överenskommelse är det dock möjligt att fördela egendomen på ett annat sätt.

I en bodelning ska parternas egendom fördelas och frågor som ’vem ska ta över bostaden’, ’vem ska ta över bilen’, ’hur gör vi med sommarstugan’ etc. kan uppstå. Personlig egendom, som till sin art och sitt ändamål bara fyller ägarens behov, såsom kläder, smycken, personliga presenter osv., ingår inte i bodelning, oavsett vilka juridiska dokument som är skrivna mellan parterna och oavsett om parterna varit gifta eller sambor.

För att ett bodelningsavtal ska vara juridiskt giltigt krävs att det är skriftligt och undertecknat av bägge parter. Detta gäller även om parterna skulle vara helt överens om fördelningen av tillgångarna och skulderna. Upprättas inte bodelningsavtalet korrekt kan den ena eller båda parter hamna i en besvärlig situation då avtalet kanske rent praktiskt inte är genomförbart. Bodelningsavtalet är den slutliga handlingen som redogör för parternas ekonomiska relation och upplösning, och innebär att parterna i framtiden inte kan göra några anspråk mot varandra med anledning av bodelning. I många fall kan parterna komma överens om vem som ska behålla den tidigare gemensamma bostaden och vem som ska flytta ut.

Bodelning med anledning av upphört äktenskap

När ett äktenskap tar slut, antingen genom skilsmässa eller genom dödsfall, ska i de allra flesta fall en bodelning ske. Utgångspunkten är att värdet av all egendom tillhörande parterna gemensamt och var och en för sig ska läggas i en gemensam pott, efter att avdrag för skulder skett. Även verksamheter som ägs av parterna ska ingå. Det totala värdet av all egendom med avdrag för skulder ska sedan delas lika mellan parterna. Hur den praktiska fördelningen av egendomen ska ske bestämmer parterna själva, till exempel vem som ska erhålla bostaden, bilen, möblerna etc.
Önskar man att en likafördelning enligt ovan inte ska ske vid äktenskapets upplösning, är det hög tid att inför eller under äktenskapet ta hjälp av en jurist för att upprätta ett äktenskapsförord.

Enskild egendom, det vill säga egendom som öronmärkts särskilt för den ena parten genom till exempel testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord, ingår inte i en bodelning utan behålls av ägaren.

I de fall ett äktenskap upplöses på grund av dödsfall, testamente saknas och det finns endast gemensamma barn, ärver den efterlevande den avlidnes andel av giftorättsgodset. Någon bodelning behöver i dessa fall inte ske.

Det saknas tidsgräns för när bodelning med anledning av upphört äktenskap ska ske. Dock – om man avstår från att göra en bodelning, eller avvaktar under en längre period, kan det uppstå problem i framtiden. Lantmäteriet kommer till exempel att kräva ett godkännande från den före detta maken vid en framtida försäljning av den tidigare gemensamma fastigheten. Det kan också bli problem med att få nya bostads- eller privatlån på banken, om man inte skriftligen har kommit överens kring de tidigare lånen i en bodelning. Det kan också bli komplicerat eftersom värdet på tillgångar såsom bostad och värdepapper hinner ändras mycket under tidens gång. Vi rekommenderar därför att så snart som möjligt ta upp frågan om bodelning och påbörja processen.

Bodelning under bestående äktenskap

För makar är det möjligt att bodela under äktenskapet om makarna på något sätt vill ändra i egendomsförhållandena dem emellan, till exempel om makarna vill få klarhet om ägarförhållandena i boet, åstadkomma en ekonomisk utjämning eller markera en ekonomisk självständighet. Det kan även finnas skattemässiga skäl att bodela under äktenskapet, till exempel om den ena maken har ett outnyttjat underskott i inkomstslaget kapital och den andra maken har egendom som genererar kapitalinkomster och makarna vill kunna kvitta dessa mot varandra.

Inför en bodelning under bestående äktenskap måste en skriftlig anmälan skickas in till Skatteverket och bodelning bör ske inom kort från det att anmälan inkommit till myndigheten. Har bodelningsavtalet signerats innan den skriftliga anmälan inkommit till Skatteverket är bodelningen inte giltig, avtalet behöver då signeras på nytt efter anmälningsdagen för att vara gällande. (kan tas bort)

För att få till stånd en bodelning under bestående äktenskap måste makarna vara överens. Det är inte möjligt att få bodelningsförrättare förordnad.

Det är möjligt att under ett äktenskap bodela vid flera tillfällen.

Bodelning med anledning av upphört samboförhållande

Som sambo kan man bodela vid samboförhållandets upphörande, det vill säga antingen vid separation eller vid dödsfall. Som sambo har man ingen automatisk rätt till bodelning, det krävs att man aktivt till motparten begär att bodelning ska ske. Vid samboförhållandets upphörande på grund av separation måste begäran om bodelning ske inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Vid samboförhållandets upphörande på grund av dödsfall måste begäran om bodelning ske senast vid bouppteckningsförrättningen efter den avlidne. Begärs inte bodelning inom tidsfristen upphör rätten till bodelning vilket kan bli ekonomiskt kostsamt.

I ett samboförhållande kan samboegendom bodelas. Samboegendom består av dels av bostad som har införskaffats för samboförhållandets skull och vars syfte är att användas tillsammans som sambornas gemensamma hem, dels tillhörande bohag som även det införskaffats för samboförhållandets skull och för användning i det gemensamma hemmet. Sambobohag består bland annat av möblemang, köksredskap, hushållsmaskiner, prydnadsföremål och liknande inventarier och egendom.

I en sambobodelning ska all samboegendom tillhörande parterna gemensamt och var och en för sig läggas i en gemensam pott, efter att avdrag för skulder tillhörande samboegendomen skett. Det totala värdet av samboegendomen med avdrag för samboskulder ska sedan delas lika mellan parterna. Hur den praktiska fördelningen av samboegendomen ska ske bestämmer parterna själva, till exempel vem som ska erhålla bostaden, möblerna, köksredskapen etc.

Vem av samborna som har införskaffat och betalat för egendomen, eller om egendomen har skänkts till den ena sambon eller till bägge sambor i till exempel inflyttningspresent, saknar betydelse. Är egendomen införskaffad för samboförhållandets skull, utgör den samboegendom.

Önskar man att en likafördelning enligt ovan inte ska ske vid samboförhållandets upplösning, är det hög tid att inför eller under samboförhållandet ta hjälp av en jurist för att upprätta ett samboavtal.

Saknas samboegendom i samboförhållandet kan bodelning inte ske. Som sambo kan man inte bodela under samboförhållandet.

Bodelningsförrättare

Efter parts ansökan om bodelningsförrättare utses en sådan av tingsrätten. Bodelningsförrättare utses oftast i de fall det kan vara svårt för parterna att nå en överenskommelse om bodelning. Bodelningsförrättaren är en erfaren advokat eller jurist vars uppdrag består av att åstadkomma en upplösning av parternas ekonomiska samhörighet. Uppdraget omfattar bouppteckning och bodelning, men inte någon förvaltning av egendom.

Först och främst ska bodelningsförrättaren försöka nå en överenskommelse, utjämna meningsskiljaktigheter och åstadkomma ett rättvist resultat. I de fall det inte är möjligt att nå en överenskommelse har bodelningsförrättaren rätt att fatta tvångsbeslut om bodelning. Som bodelningsförrättare är man objektiv gentemot parterna och kan likställas med en domare. Vi åtar oss löpande uppdrag som bodelningsförrättare både vid äktenskapsskillnad och upphört samboförhållande.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt. Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.